Internetový obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě obchod.pamalu.cz, Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím je Vladislav Hynek, Trávník 51, 783 45 Senice na Hané, IČ: 63327988, DIČ: CZ6310170526, zapsáno u živnostenského úřadu v Olomouci. Veškeré kontaktní údaje naleznete na stránce „Kontakt“ nebo ve spodní levé části každé internetové stránky internetového obchodu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztah neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmu

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Uzavření smlouvy, objednání zboží

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.

Uzavření kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podmínkou platnosti internetové elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Po odeslání objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem ( objednavka@pamalu.cz ) potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem na info@pamalu.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 721 677 157. Následně, po vyřízení objednávky a odeslání zásilky, nebo případné zboží k vyzvednutí v naší provozovně, je zasláno zákazníkovi o této skutečnosti závazné potvrzení na kontaktní e-mail uvedený v registraci.

3. Cena a placení

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Dobírka – Toptrans - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Tento druh platby je zpoplatněn 50 Kč s DPH.
 • Platba bankovním převodem – platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet. Prosíme, vyčkejte vždy na výzvu k platbě, Vaše platba musí být označena správným variabilním symbolem.

Při vyzvednutí zboží, které bylo placeno předem, je nutno na osobních odběrech předložit občanský průkaz. Tato forma identifikace nám pomáhá zamezit riziku s neoprávněným vyzvednutím dané objednávky.

Provozovatel obchod.pamalu.czJe plátcem DPH.

Nabídkové ceny uvedené na stránkách obchod.pamalu.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě platby převodem na účet bude kupní cena považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží pod hranici uvedenou v oddílu "Dopravní podmínky, poštovné" je připočítána cena dopravy.

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat objednávku nebo předat ji dopravci do 4 pracovních dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. Pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 4 dnů do 3 týdnů. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 4 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

5. Podmínky přepravy

5.1. Normální balík Toptrans

Normální balík je zaslán službou společnosti Toptrans EU a.s., zboží Vám bude doručeno do 24 hodin v pracovní dny po odeslání zásilky. Po odeslání Vám zašleme mailem zprávu s podacím číslem zásilky.

Cena tohoto způsobu dopravy je:

 • Základní sazba  220 Kč (zásilka do 15kg)
 • příplatek: +150,00 Kč (zásilka od 15kg do 30kg)
 • příplatek: +350,00 Kč (zásilka od 30 do 50kg)
 • příplatek: +550,00 Kč (zásilka od 50 do 75kg)
 • příplatek: +660,00 Kč (zásilka od 75 do 100kg)
 • Nad 100kg: individuální přístup

  Ceny jsou platné pouze na území české republiky.

5.4. Povinnosti odběratele po převzetí zásilky

Odběratel je povinen při převzetí zásilky překontrolovat úplnost obsahu zásilky ve srovnání s paragonem nebo fakturou. Je nutné zkontrolovat i kvalitu zboží, zda v průběhu dopravy nedošlo k jeho poškození. Zjevné kvalitativní vady nebo kvantitativní nesrovnalosti je třeba oznámit telefonem, faxem nebo e-mailem do 24 hodin. Důležité je ponechat zboží v původním přepravním obalu (kartonu), aby bylo možné při reklamaci množství ověřit hmotnost zásilky. Pozdější reklamaci obsahu zásilky nelze akceptovat.

6. Odstoupení od kupní smlouvy 

§ 1820

odst. 1 pím. f OZ: pokud lze využít práva na odstoupení o dsmlouvy, podínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smluvy, jehož náležitosti stanová nařízení vlády.

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BUDE NA ZÁKLADĚ VYŽÁDÁNÍ OD SPOTŘEBITELE ZASLÁN ELEKTRONICKY NA ZVOLENÝ EMAIL.

 

§ 1829

1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž přemětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaní dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

2) Nebyl-li spotřebitelem poučen o právu odstoupit od smlouvy s § 1820 odst. 1 písm. f, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. jestliže však byl spotřebytel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůte, běží čtrnáctidenní lhůta od odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

 

§ 1830

Pokud podnikatel umožnuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 

§ 1831

1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu,nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřeiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s vyjímkou ustanovení §1834.

2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

 

§ 1832

1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny pěněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté pěněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

2) Jestliže spotřebitel zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající njlevnějšímu nabízenímu způsobu dodání zboží.

3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením §1820 odst. 1 písm. g.

4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel naní povinen vrátit přijaté pěněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

 6.2. Zrušení objednávky ze strany provozovatele internetového obchodu obchod.pamalu.cz

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

V případě, že zboží nemá náhradu, bude toto zboží z objednávky stornováno.

Pokud jste již za zboží zaplatili bankovním převodem a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, bude rozdíl peněz převeden zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 14 dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit po přihlášení do zákaznického účtu v sekci „Změnit osobní údaje“.

8. Závěrečná ustanovení

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 1.10.2009, starší obchodní podmínky si můžete vyžádat emailem.

 


KONTAKT

PAMALU

Vladislav Hynek
Trávník 51
Senice na Hané
783 45

PRODEJNA

Mobil:+420 721 677 157
Telefon:+420 585 751 177
Fax:+420 585 947 756
E-mail:obchod@pamalu.cz

PROVOZNÍ DOBA

pondělí - pátek
8:00 - 12:00 - 13:00 - 16:30